torstai 30. huhtikuuta 2009

VAPPUVARROOTUS TAHI TIEJOOTUS.....


...tää si suattaa koskee kaanihimpaaki sukupualt....



> TIEDE JA HUMALA > > > >

Pitkällisten kliinisten kokeiden jälkeen on kirkastunut yllättävä tosi-
seikka, jota konventionaalinen tiede ei ole vielä havainnut. Nimittäin:
HUMALATILA LISÄÄ PAINOVOIMAA.


Tämän yllättävän ilmiön on testiryhmä omakohtaisesti kokenut ja
varmuuden saamiseksi yhä uudelleen ja uudelleen kokeen toistanut.
Tulos on ollut aina vääjäämättä sama. Juotaessa viinaa se nousee
päähän ja aiheuttaa humalan. Humala puolestaan kaareuttaa meitä
ympäröivää aika-avaruusjatkumoa niin, että maapallon painovoi-
makenttään syntyy paikallinen poikkeama. Jaloillaan pysyminen
vaikeutuu voimakkaassa humalassa ja kun tietty raja-arvo on yli-
tetty, käy kahdella jalalla seisominen mahdottomaksi. Tällöin ihmi-
nen on pakotettu asettumaan nelinkontin jaksaakseen vastustaa
kasvanutta gravitaatiota.


On jopa havaittu tapauksia, joissa uhri on joutunut makaamaan
rähmällään lattialla pystymättä lainkaan liikkumaan. Paikalli-
nen painovoima voi tällöin saavuttaa jopa 4-5 G:n arvon. Samoin,
jos uhri vahingossa laittaa päänsä vatsalaukun painopisteen ala-
puolelle, niin lisääntynyt painovoima vetää vatsan sisällön lattialle.
Onhan selvää, etteivät ihmisen kurkkulihakset pysty vastustamaan
tällaista vetovoimaa.


Tämä ilmiö selittää myös sen, miksi isot matkustajakoneet las-
keutuessaan kentälle tulevat perä alempana maahan. Tämä johtuu
siitä, että koneen takaosassa matkustajat ovat koko lennon ajan
kitanneet verovapaata viinaa, kun taas koneen nokassa oleva mie-
histö on vesiselvä. Näin aiheutuu painopisteen siirtymä ja koneen
peräosan suhteellinen painonnousu.

Huomattavaa on myös se, että humalaisen pilotin pudotessa konei-
neen se nimenomaan syöksyy kohti maata nokka edellä.


Aikaisemmissa tutkimuksissa päädyttiin siihen että viina aiheuttaa
aika-avaruuden kaareutumista, koska gravitaatiota ei voisi erottaa
kaareutumisen vaikutuksista, niin humalatilassa oleva kulkee aina
geodeettista viivaa myöten, tällöin humalainen kulkee aina suoraan,
mutta ulkopuoliset tarkkailijat näkevät tämän reitin hoiperteluna.

Paikallinen kaareutuminen voi mennä niin pitkälle, että humalainen
joutuu kaareuttamansa avaruuden painovoimakaivoon, kuten mustan
aukon tapauksessa, jolloin tapahtuu kaatumisilmiö. Ulkopuolisten tark-
kailijoiden mielestä humalainen kaatuu, mutta tosiasiassa syöksyes-
sään painovoimakaivon pohjaa kohti maanpinta tulee vastaan, johon
sitten likistytään, kuten jo todettu, jopa 4-5 G:n kiihtyvyydellä.
Koska kaareutuminen on humalatilan aiheuttama, painovoima-ano-
maliot saattavat päättyä dramaattisesti, kun humalaista, joka pu-
sertuu 4 G:n kiihtyvyydellä maata vasten, ravistelee ja herättelee,
tapahtuu valpastumista jonka seurauksena kaareutuminen loppuu
ja humalainen pystyy nousemaan ja toimimaan normaaliavaruu-
dessa, ainakin hetkellisesti.


Kaareutumisilmiöt ovat voimakkaita kun humalainen on liiketilassa,
itse asiassa mitä nopeammin liikutaan sitä voimakkaammat kaa-
reutumisilmiöt ovat.


Humalaisen ollessa paikallaan painovoima-anomaliat näkyvät ym-
pärillä olevien esineiden äkillisenä putoamisena lattialle, näin ainakin
ulkopuolisen tarkkailijan mielestä, mutta kysehän on tietysti geo-
deettisten aivojen muuttumisesta humalaisen tajunnan läheisyydes-
sä, jolloin lasit yms liikkuvat näitä viivoja pitkin lattialle ja joskus
jopa seinille.


Koska kyse on aika-avaruuden ilmiöistä on myös aika-anomaliat tyy-
pillisiä humalaisen läheisyydessä. Aika kulkee hitaammin humala-
avaruudessa, joten ravintolassa tyypillinen ilmiö, jossa valomerkin
tulo aiheuttaa hämmästystä ja epäuskoa, on selitettävissä ajan eri no-
peudella humalaisen ja henkilökunnan välillä, henkilökuntahan on
ulkopuolisen tarkkailijan asemassa. Jos ulkopuolinen tarkkailija on
kaukana humalaisen aiheuttamista aika-avaruuden häiriöistä, aika-
erot voivat tulla hyvinkin suuriksi.


Esimerkiksi jos humalainen soittaa kotiinsa ja sanoo tulevansa heti,
voidaan havaita suuriakin aikaeroja, kuten useita tunteja tai joskus
jopa useita päiviä, ennenkuin humalainen ulkopuolisen tarkkailijan
mielestä on saapunut kotiinsa. Tämä näin, vaikka humalainen on
lähtenyt heti ja on saapunut lyhintä geodeettista viivaa pitkin ja no-
peasti omassa hitaammassa ajassaan.

Tieteellisin terveisin Pirre


oikke ihanoo vappuva ja iliman rapulaa!!!!

Ei kommentteja: